Avengers. Wejście feniksa. Tom 8

Misty i Jer­ry powra­ca­ją do chy­ba naj­dłuż­sze­go, super­bo­ha­ter­skie­go tasiem­ca Marve­la, któ­ry obec­nie uka­zu­je się w naszym kra­ju. Poprzed­ni tom koń­czył się wyraź­ną suge­stią, że Aven­gers będą musie­li się zmie­rzyć z mocą Pho­enix. Ale w jaki spo­sób? Kto spro­wa­dził tę nisz­czy­ciel­ską siłę i w jakim celu? Cóż, na te i wie­le innych pytań otrzy­ma­li­śmy (przy­naj­mniej czę­ścio­wą) odpo­wiedź w tomie ósmym, czy­li „Wej­ściu fenik­sa”. Chło­pa­ki dys­ku­tu­ją o kolej­nym puz­zel­ku zwią­za­nym z histo­rią pre­hi­sto­rycz­nych Aven­gers, zasta­na­wia­ją się nad podej­ściem do kano­nu, któ­re pre­zen­tu­je w swo­im runie Jason Aaron i w koń­cu oce­nia­ją dal­szą roz­bu­do­wą wąt­ku wam­pi­rów w świe­cie Marve­la. Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.