Avengers. Powrót Gwiezdnego Piętna. Tom 6

Po kolej­nym sła­bym tomie „Aven­gers” ze sce­na­riu­szem Jaso­na Aaro­na Misty i Jer­ry mie­li już tę serię odpu­ścić, ale… się zła­ma­li i dziś zapra­sza­ją na dys­ku­sję o jej szó­stej odsło­nie zaty­tu­ło­wa­nej „Powrót Gwiezd­ne­go Pięt­na”. Jak podo­ba­ją się nam biblij­ne odnie­sie­nia? Czy wraz z wyciecz­ką naj­po­tęż­niej­szych boha­te­rów na Zie­mi w kosmos dosta­li­śmy w koń­cu cie­ka­wą opo­wieść? Czy usa­tys­fak­cjo­no­wał nas kolej­ny frag­ment opo­wie­ści o pre­hi­sto­rycz­nych Aven­ger­sach? I w koń­cu, co w tej kosmicz­nej młóc­ce robi wątek emi­gra­cji zarob­ko­wej? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Szó­sty tom „Aven­gers” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.