Avengers. Ostatnia fala. Tom 1

Po zakoń­cze­niu przy­go­dy z Marvel Now! oraz Marvel Now 2.0 przy­szła pora na kolej­ne w ostat­nich latach komik­so­we „nowe otwar­cie”, czy­li Marvel Fresh. Eki­pa Kon­glo­me­ra­tu posta­no­wi­ła spraw­dzić jak pre­zen­tu­je się ta inkar­na­cja super­bo­ha­tersz­czy­zny od Marve­la, a na pierw­szy rzut wybra­li­śmy nową odsło­nę „Aven­gers” ze sce­na­riu­szem Jaso­na Aaro­na. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się wete­ran, któ­ry czy­tał wie­le tytu­łów spod tego szyl­du, czy­li Misty­Pop z Misty­cy­mu popkul­tu­ro­we­go oraz świe­żak w tym tema­cie, czy­li Jer­ry. Jak wypa­da teo­re­tycz­ny powrót do korze­ni, czy­li rdze­nia dru­ży­ny jaką są Aven­gers? Jak Aaron pora­dził sobie ze ska­lą wyda­rzeń i mno­go­ścią posta­ci? Któ­re ele­men­ty tej histo­rii naj­bar­dziej przy­pa­dły nam do gustu, a któ­re do nas nie tra­fi­ły? I w koń­cu, czy spo­tka­my się w tym skła­dzie przy kolej­nym tomie tej serii? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Od 00:36:26 roz­po­czy­na się krót­ka sek­cja spoilerowa.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.