Avengers. Dookoła świata. Tom 2

Kon­klu­zja wie­lo­let­niej sagi Jaso­na Aaro­na o Tho­rach zbli­ża się do nas wiel­ki­mi kro­ka­mi, a Misty­Pop i Jer­ry w ramach przy­go­to­wa­nia do „Woj­ny świa­tów” posta­no­wi­li prze­brnąć przez pisa­nych rów­nież przez Aaro­na „Aven­gers”. I tak, sło­wo „prze­brnąć” jest nie­ste­ty uży­te ze świa­do­mo­ścią, bo po „Ostat­niej fali”, któ­ra była komik­sem popraw­nym, z kil­ko­ma napraw­dę nie­zły­mi pomy­sła­mi, „Dooko­ła świa­ta” oka­za­ło się być tomem wyjąt­ko­wo cięż­ko­straw­nym. Dla­cze­go pano­wie nisko oce­nia­ją ten album pomi­mo wie­lu ele­men­tów, któ­re teo­re­tycz­nie powin­ny dzia­łać? Prze­ko­naj­cie się słu­cha­jąc nasze­go podcastu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.