Apokawixa

Nie będzie­my ukry­wać, że kie­dy Xawe­ry Żuław­ski zapo­wie­dział „Apo­ka­wi­xę”, czy­li „pierw­szy pol­ski film o zom­bie”, od razu byli­śmy zain­try­go­wa­ni. Z jed­nej stro­ny nie­tu­zin­ko­wy twór­ca, z dru­giej kino gatun­ko­we – i to hor­ror! – któ­re cały czas nie ma w naszym kra­ju lek­ko. Po entu­zja­stycz­nym przy­ję­ciu na Festi­wa­lu Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdy­ni film szyb­ko tra­fił na ekra­ny kin, a my posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy fak­tycz­nie jest tak dobry, jak twier­dzi­ły pierw­sze recen­zje. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­ty­ka­ją się Bogu­sia, Sev z Ziem­nia­cza­ne­go pola Komi­sa­rza Seva oraz Jer­ry, aby o tej pro­duk­cji pody­sku­to­wać. Czy Żuław­ski fak­tycz­nie zapre­zen­to­wał nam nową jakość w rodzi­mym kinie gatun­ko­wym? Ile tu hor­ro­ru, a ile kome­dii? Na ile spraw­nie twór­cy mie­sza­ją wąt­ki z róż­nych reje­strów? I w koń­cu, czy „Apo­ka­wi­xa” to satys­fak­cjo­nu­ją­cy seans, czy może zmur­sza­ły zom­bie? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.