Annabelle wraca do domu

Anna­bel­le „wra­ca” do domu War­re­nów w trze­ciej odsło­nie swo­jej serii, a my po raz kolej­ny się­ga­my po hor­ror z uni­wer­sum „Obec­no­ści”. Czy finał (?) try­lo­gii o upior­nej lal­ce jest w sta­nie zasko­czyć czymś widzów? Jaką for­mu­łę obra­li twór­cy w przy­pad­ku tego fil­mu i czy wyszło im to na dobre? Czy to fak­tycz­nie „hor­ro­ro­wi Aven­gers”, czy może jed­nak trze­cia liga nie­sa­mo­wi­to­ści? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Pod­cast Szy­ma­sa i Man­do o „Anna­bel­le: Naro­dzi­ny zła”.

Fak­ty i mity w hor­ro­rach opar­tych na fak­tach, mię­dzy inny­mi o praw­dzi­wej Annabelle.


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.