Animatrix

Mły­ny w Kon­glo­me­ra­cie mie­lą cza­sem wol­no, ale nie­ubła­ga­nie i tak po pra­wie 2,5 roku (!!!) od roz­mo­wy o „Matri­xie Zmar­twych­wsta­niu” w naszym wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Bogu­sia, Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva oraz Jer­ry aby pody­sku­to­wać o ani­mo­wa­nej anto­lo­gii krót­kich histo­rii w świe­cie Matri­xa, czy­li o „Ani­ma­tri­xie”. Jakie gwiaz­dy ani­ma­cji zna­la­zły się na pokła­dzie tego pro­jek­tu? Jak całość łączy się z fil­ma­mi i gra­mi z uni­wer­sum? Na ile róż­no­rod­na tema­tycz­nie i for­mal­nie jest to pro­duk­cja? Zapra­sza­my do odsłu­chu, a poni­żej pre­zen­tu­je­my szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę naszej rozmowy.

  • 00:00:10 – Wstęp
  • 00:10:56 – Ostat­ni lot Ozyrysa
  • 00:27:55 – Dru­gi Renesans 
  • 00:45:46 – Histo­ria ucznia
  • 00:55:55 – Program
  • 01:05:20 – Rekord świata
  • 01:15:16 – Nawie­dzo­ny dom
  • 01:23:29 – Opo­wieść detektywa
  • 01:31:04 – Zniewolony
  • 01:41:57 – Podsumowanie

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.