Anihilacja: Podbój. Tom 2

Po nie­speł­na dwóch latach od pre­mie­ry komik­so­wej serii zbie­ra­ją­cej dwa duże kosmicz­ne even­ty Marve­la spod wspól­ne­go szyl­du Ani­hi­la­cja, Misia­el i Jer­ry zebra­li się, aby omó­wić wiel­ki finał tych opo­wie­ści. Dru­gi tom „Ani­hi­la­cji: Pod­bój” zawie­ra w sobie histo­rię „Nova”, mini-serię „Zja­wa” oraz serię tytu­ło­wą. Jaki poziom pre­zen­tu­ją poszcze­gól­ne seg­men­ty? Co moc­no roz­cza­ro­wa­ło Misia­ela? Dla­cze­go Jer­ry oce­nia „Pod­bój” wyżej od pierw­szej „Ani­hi­la­cji”? Czy Pano­wie zga­dza­ją się co do oce­ny jakie­go­kol­wiek aspek­tu tego komik­su, czy może sto­ją po dwóch stro­nach kon­flik­tu? I w koń­cu: jak Misia­el i Jer­ry oce­nia­ją całość przy­go­dy z kosmicz­nym uni­wer­sum Marve­la? Posłuchajcie!

Komiks „Ani­hi­la­cja: Pod­bój. Tom 2” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.