Anihilacja: Podbój. Tom 1

Suk­ces kosmicz­ne­go even­tu zaty­tu­ło­wa­ne­go „Ani­hi­la­cja”, któ­ry Marvel ser­wo­wał w latach 2005–2006 spo­wo­do­wał, że sequ­el szyb­ko stał się oczy­wi­sto­ścią. Egmont rów­nież nie kazał fanom kosmicz­ne­go Marve­la dłu­go cze­kać na kon­ty­nu­ację i dosłow­nie kil­ka tygo­dni po fina­le „Ani­hi­la­cji”, „Ani­hi­la­cja: Pod­bój” wylą­do­wa­ła na księ­gar­skich pół­kach. Tym samym duet, któ­ry omó­wił na łamach Kon­glo­me­ra­tu poprzed­ni event zebrał się ponow­nie, aby spraw­dzić jak wypa­da dal­szy ciąg tej opo­wie­ści. Czy zło­ta zasa­da sequ­eli zosta­ła zacho­wa­na? Czym Keith Gif­fen zasko­czył Misia­ela? Jak Jer­ry oce­nia komik­so­we wer­sje Roc­ke­ta, Man­tis, czy Gro­ota, któ­re pozna­je­my w „Pod­bo­ju”? I w koń­cu jak oce­nia­my poszcze­gól­ne czę­ści skła­do­we zapre­zen­to­wa­ne w tym wyda­niu zbior­czym i czy poczu­li­śmy się zachę­ce­ni do się­gnię­cia po kolej­ny tom? Posłuchajcie!

Komiks „Ani­hi­la­cja: Pod­bój. Tom 1” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.