American Horror Stories – Dollhouse/Aura

W minio­nym roku debiu­to­wa­ła pierw­sza odsło­na spin-offu „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry”, czy­li anto­lo­gia zaty­tu­ło­wa­na „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries”. Man­do i Jer­ry zde­cy­do­wa­li się wte­dy nie tyl­ko zro­bić pierw­sze wra­że­nia, ale rów­nież oma­wiać cały sezon w ramach pod­ca­stów typu „double featu­re”. Serial powró­cił, a my zde­cy­do­wa­li­śmy się kon­ty­nu­ować z nim przy­go­dę. I tak już dziś zapra­sza­my na omó­wie­nie dwóch pierw­szych odcin­ków, czy­li „Dol­l­ho­use” oraz „Aura”. Jak nam się spodo­ba­ły histo­rie napi­sa­ne przez Man­ny­ego Coto, któ­ry odpo­wia­dał za naj­cie­kaw­sze epi­zo­dy pierw­sze­go sezo­nu? Czy ponow­nie twór­cy zde­cy­do­wa­li się na połą­cze­nie spin-offa z głów­ną serią? Czy będzie­my oglą­dać ten serial dalej? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:02:02 – Dollhouse
  • 00:15:13 – Aura

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.