All-New Wolverine: II Wojna domowa

Egmont nie zwal­nia z wyda­wa­niem w naszym pięk­nym kra­ju komik­sów z serii Marvel Now 2.0 i tym samym w ramach tie-inów do wiel­kie­go even­tu, któ­rym była dru­ga „Woj­na domo­wa”, dosta­li­śmy dość szyb­ko kolej­ny tom z serii „All-New Wolve­ri­ne”. Jer­ry, któ­ry jak może pamię­ta­cie był zado­wo­lo­ny z otwar­cia serii autor­stwa Toma Tay­lo­ra, nie krył swo­ich obaw co do tego, że już dru­gi tom tra­fia na więk­szy event, któ­ry narzu­ca sce­na­rzy­ście okre­ślo­ne roz­wią­za­nia fabu­lar­ne. Czy oba­wy te potwier­dzi­ły się? Ile dru­giej „Woj­ny domo­wej” zna­la­zło się w tym albu­mie? Co zasko­czy­ło Jer­ry­’e­go naj­bar­dziej? Jak spraw­dzi­ło się wpro­wa­dze­nie Sta­rusz­ka Loga­na do świa­ta Lau­ry Kin­ney? Czy przy­go­dy Lau­ry i Gab­by to nadal satys­fak­cjo­nu­ją­cy komiks super­bo­ha­ter­ski? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.