Alita: Battle Angel

Dr Dyson Ido odnaj­du­je na wysy­pi­sku gło­wę andro­ida z wciąż aktyw­nym mózgiem. Posta­na­wia stwo­rzyć dla nie­go cia­ło i tym samym dać mu nowe życie. Tak do żywych wra­ca Ali­ta – dotknię­ta amne­zją dziew­czy­na, któ­ra praw­do­po­dob­nie żyła jesz­cze przed tzw. Upad­kiem, któ­ry odmie­nił obli­cze Zie­mi. Jak odnaj­dzie się w nowej rze­czy­wi­sto­ści? Jakie sekre­ty skry­wa jej prze­szłość? Dowie­cie się tego w kinie.

Szy­mas posta­no­wił obej­rzeć naj­now­szy film Rober­ta Rodri­qu­eza i Jame­sa Came­ro­na na wiel­kim ekra­nie. Jak man­go­wa postać pre­zen­tu­je się w oto­cze­niu akto­rów? Czy „Ali­ta: Bat­tle Angel” podob­nie do GitS poświę­ca dużo cza­su na roz­wa­ża­nia o duchach i pan­cer­zach? Dla­cze­go futu­ry­stycz­ne sce­no­gra­fie wyglą­da­ją tutaj tak dobrze? Kto jest tar­ge­tem tej pro­duk­cji? Jak w ogó­le doszło do jej powsta­nia? Czy to od zawsze mia­ła być try­lo­gia? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.