Akta grozy: Warrenowie. Historia prawdziwa

We wrze­śniu 2022 roku, w Klu­bie Audio­te­ki, wystar­to­wał pod­cast „Akta gro­zy: War­re­no­wie”. Było to roz­wi­nię­cie kon­cep­cji naszych pre­lek­cji o fak­tach i mitach w hor­ro­rach opar­tych na kan­wie praw­dzi­wych wyda­rzeń, któ­re pre­zen­to­wa­li­śmy na Coper­ni­co­nie i Pyr­ko­nie. Była to też reali­za­cja pla­nu, któ­ry cho­dził za nami od daw­na, czy­li zapre­zen­to­wa­nia spraw Eda i Lor­ra­ine War­re­nów, naj­słyn­niej­szej, ame­ry­kań­skiej pary demo­no­lo­gów. On przed­sta­wiał się jako demo­no­log i jedy­ny, uzna­wa­ny przez Kościół świec­ki egzor­cy­sta, ona była uzna­wa­na za medium. Wspól­nie zało­ży­li w latach 50-tych New England Socie­ty for Psy­chic Rese­arch, w ramach któ­re­go przez kolej­ne lata bra­li udział w wie­lu gło­śnych spra­wach zwią­za­nych z przy­pad­ka­mi nawie­dzo­nych miejsc czy opę­tań. Wła­śnie na wyda­rze­niach z Ami­ty­vil­le, Enfield, czy Con­nec­ti­cut kon­cen­tro­wa­ły się poszcze­gól­ne odcin­ki pod­ca­stu two­rzo­ne­go przez Szy­mo­na „Szy­ma­sa” Cie­śliń­skie­go, Huber­ta „Man­do” Span­dow­skie­go i Michał „Jer­ry­’e­go” Rakowicza. 

Dziś posta­no­wi­li­śmy powró­cić do tema­tu i opo­wie­dzieć o pro­ce­sie powsta­nia „Akt gro­zy”. Dys­ku­tu­je­my o pro­ble­mach, na któ­re tra­fi­li­śmy w trak­cie rese­ar­chu, o tym dla­cze­go (poten­cjal­na) zapo­wiedź „Obec­no­ści 4” nie będzie napa­wa­ła nas tym samym entu­zja­zmem co jesz­cze kil­ka mie­się­cy temu, zdra­dza­my czy wszyst­kie odcin­ki, któ­re moż­na było usły­szeć zosta­ły nagra­ne dokład­nie w takiej for­mie i w koń­cu opo­wia­da­my o tym jak wspo­mi­na­my naszą przy­go­dę z War­re­na­mi? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A jeże­li mie­li­ście oka­zję „Akt gro­zy” posłu­chać to mamy nadzie­ję, że podzie­li­ście się z nami swo­imi refleksjami. 

Pod­ca­stu „Akta gro­zy: War­re­no­wie” posłu­cha­cie w apli­ka­cji Audio­te­ki, a pierw­szy odci­nek jest rów­nież udo­stęp­nio­ny na ich kana­le YouTu­be.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.