Aggretsuko – sezon 2

Życie Ret­su­ko nie jest lek­kie. Mło­da pan­da zma­ga się teraz nie tyl­ko z mob­bin­giem i dys­kry­mi­na­cją w miej­scu pra­cy, ale dodat­ko­wo musi sta­wić czo­ła apo­dyk­tycz­nej mat­ce, doma­ga­ją­cej się od cór­ki szyb­kie­go zamąż­pój­ścia, nowe­mu pod­wład­ne­mu, któ­ry jest prze­wraż­li­wio­nym na swo­im punk­cie psy­cho­pa­tą, oraz gapo­wa­te­mu osioł­ko­wi, któ­ry wpadł jej w oko w trak­cie kur­su na pra­wo jazdy.

Czas na trze­cią część nasze­go cyklu kor­po­ra­cyj­ne­go! Czym zasko­czył mnie dru­gi sezon „Aggret­su­ko”? Jak wypa­da­ją nowi boha­te­ro­wie i powią­za­ne z nimi wąt­ki? Czy Szy­mas kupił już figur­kę lub maskot­kę Ret­su­ko? Jak moc­no cze­ka na trze­ci sezon ani­me, któ­re­go celem ist­nie­nia jest sprze­daż licen­cjo­no­wa­nych zaba­wek? Czy death metal nadal jest kawa­ii? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.