Aggretsuko – sezon 1

Dwu­dzie­sto­pię­cio­let­nia sin­giel­ka pra­cu­je w dzia­le księ­go­wo­ści pew­nej japoń­skiej kor­po­ra­cji, gdzie codzien­nie sty­ka się z mob­bin­giem i dys­kry­mi­na­cją, przez co nara­sta­ją w niej fru­stra­cja i chęć zmie­nie­nia cze­goś w swo­im życiu. Antro­po­mor­ficz­na, ruda pan­da roz­ła­du­je nega­tyw­ne emo­cje, śpie­wa­jąc grow­lem death meta­lo­we, impro­wi­zo­wa­ne kawał­ki w lokal­nym salo­nie kara­oke. A pró­bu­jąc odmie­nić swój los, regu­lar­nie paku­je się w nie­zręcz­ne sytuacje.

Czas na pierw­szą część nasze­go cyklu kor­po­ra­cyj­ne­go! Dra­ma, kome­dia, saty­ra, komen­tarz spo­łecz­ny, sugoi kawa­ii, death metal – czym tak wła­ści­wie jest „Aggret­su­ko” od Net­flik­sa? Kim jest tytu­ło­wa agre­syw­na Ret­su­ko? Kto ją stwo­rzył? Co skło­ni­ło Szy­ma­sa, by w krót­kim cza­sie nad­ro­bić cały sezon (albo i dwa) ani­me? Dla­cze­go w audy­cji wspo­mi­nam o file­cie z łoso­sia i leni­wym żółt­ku? Czym zasko­czy Was finał tego pod­ca­stu? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.