Agents of S.H.I.E.L.D.

Man­do i Jer­ry zde­cy­do­wa­li się nie­co sze­rzej pochy­lić nad jed­nym z seria­li wcho­dzą­cych w skład tele­wi­zyj­ne­go uni­wer­sum Marve­la, czy­li „Agen­ta­mi T.A.R.C.Z.Y.”. Plan był taki, aby sku­pić się głów­nie na sezo­nie czwar­tym, ale oka­za­ło się, że pano­wie mają do powie­dze­nia dość dużo tak­że o wcze­śniej­szych seriach. Tym samym w czę­ści pierw­szej dys­ku­tu­je­my o ocze­ki­wa­niach wzglę­dem seria­lu na eta­pie jego zapo­wie­dzi, co nam się w nim spodo­ba­ło, a co nas męczy­ło, jakim zmia­nom serial uległ na prze­strze­ni ostat­nich lat, a tak­że wikła­my się w spo­rą dygre­sję na temat tego na ile seria­lo­we i fil­mo­we uni­wer­sum Marve­la są spój­ne. W tej fazie nagra­nia Jer­ry nie­co krę­ci z fabu­łą sezo­nów, miej­cie zatem dla nie­go wyro­zu­mia­łość. W czę­ści dru­giej prze­cho­dzi­my zaś do meri­tum i oma­wia­my naj­now­szą odsło­nę tej pro­duk­cji. Roz­ma­wia­my mię­dzy inny­mi o tym czy cze­ka­li­śmy na Ghost Ride­ra? Jak wypa­dło wpro­wa­dze­nie tej posta­ci do seria­lu tele­wi­zyj­ne­go? Co zmie­ni­ło się w kon­struk­cji tego sezo­nu i jak nam te zmia­ny się spodo­ba­ły?  To wszyst­ko i wie­le wię­cej znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Uwa­ga: Nie zosta­ła wydzie­lo­na część spoj­le­ro­wa, a w trak­cie pod­ca­stu zdra­dza­my pew­ne twi­sty i roz­wią­za­nia fabu­lar­ne z róż­nych odsłon. Nie powin­no Wam to zepsuć zaba­wy (zło­śli­wi teraz mówią, „Agen­ci T.A.R.C.Z.Y” i zaba­wa?!), ale czuj­cie się ostrzeżeni.

Kon­kret­nie o 4. sezo­nie zaczy­na­my roz­ma­wiać w poło­wie pod­ca­stu, po ok. 30-minu­to­wej dys­ku­sji na temat całe­go serialu.

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.