50 States of Fright – sezon 2

W nie­speł­na pięć mie­się­cy od dys­ku­sji o pierw­szym sezo­nie „50 Sta­tes of Fri­ght” Man­do i Jer­ry powra­ca­ją, aby poroz­ma­wiać o dru­giej i – patrząc na pla­ny zamknię­cia Quibi – chy­ba ostat­niej odsło­nie tej pro­duk­cji. Tym razem otrzy­ma­li­śmy czte­ry seg­men­ty. Czy nadal mamy tyle zna­nych, hor­ro­ro­wych nazwisk za i przed kame­rą? Na ile opo­wie­dzia­ne histo­rie są róż­no­rod­ne? Czy potra­fią zaan­ga­żo­wać i prze­stra­szyć widza? Jak oce­nia­my nawią­zu­ją­cy do „Lśnie­nia” odci­nek „Red Rum”? Czy żału­je­my, że Raimi i spół­ka nie będą mie­li szan­sy kon­ty­nu­ować hor­ro­ro­wej podró­ży przez Sta­ny Zjed­no­czo­ne? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.