1000 gatunków deszczu

Mał­żeń­stwo wraz z cór­ką stoi przed drzwia­mi do poko­ju syna i śpie­wa „Sto lat”. Nasto­let­ni Mike nie otwie­ra. Już od wie­lu tygo­dni izo­lu­je się od rodzi­ny i świa­ta, wycho­dząc z poko­ju jedy­nie do łazien­ki, a i to tyl­ko wte­dy, gdy niko­go nie ma w pobli­żu. Ta świa­do­ma izo­la­cja oraz ogra­ni­czo­na komu­ni­ka­cja z bli­ski­mi spę­dza tych dru­gich na skraj zała­ma­nia ner­wo­we­go. Bez­rad­ność i fru­stra­cja nara­sta­ją, a domow­ni­cy zaczy­na­ją zacho­wy­wać się nieprzewidywalnie.

„1000 gatun­ków desz­czu” to kolej­ny film, któ­ry Szy­mas obej­rzał w trak­cie Festi­wa­lu Trans­atlan­tyk 2018. Jak bar­dzo spodo­bał mu się ten nie­miec­ki dra­mat spo­łecz­ny? Czym jest „Hiki-komo­ri”? Jaki los spo­ty­ka bli­skich Mike’a? Czy dowie­my się, co skło­ni­ło chłop­ca do zamknię­cia się w poko­ju? Jaką rolę odgry­wa tu deszcz? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.