The Walking Dead. tom 1 i 2 – Słuchowisko

Pierw­sza na świe­cie adap­ta­cja dźwię­ko­wa kul­to­we­go komik­su. To trzy­ma­ją­ca w napię­ciu histo­ria Ric­ka, wzo­ro­we­go poli­cjan­ta z małe­go mia­stecz­ka, któ­ry postrze­lo­ny pod­czas pości­gu za zbie­ga­mi budzi się ze śpiącz­ki w opu­sto­sza­łym szpi­ta­lu. Sta­je przed nie­zwy­kle trud­nym zada­niem – w świe­cie opa­no­wa­nym przez krwio­żer­cze zom­bie musi odna­leźć żonę i syna. Ale naj­pierw – musi prze­żyć. Na pod­sta­wie komik­su powstał biją­cy rekor­dy popu­lar­no­ści serial tele­wi­zyj­ny pod tym samym tytu­łem. Adap­ta­cja audio komik­su, to nie­zwy­kle trud­ne zada­nie, któ­re­go pod­ję­li się twór­cy super­pro­duk­cji Gra o Tron – stu­dio Sound Tro­pez. W przed­się­wzię­ciu udział wzię­li m.in. Anna Dere­szow­ska, Maria Sewe­ryn, Jacek Roze­nek i Szy­mon Bobrow­ski. Zna­ko­mi­ta obsa­da, wcią­ga­ją­ca fabu­ła, świet­na muzy­ka i spek­ta­ku­lar­ne efek­ty spe­cjal­ne to gwa­ran­cja dosko­na­łej rozrywki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.