Doom Pipe

W dzi­siej­szym Kar­pio­wym powra­ca­my do komik­sów, ale zanim usły­szy­cie jak Jer­ry oce­nia dru­gi tom “Pro­vi­den­ce”, zapra­sza­my na dys­ku­sję! Mate­ja i Jer­ry zasie­dli bowiem w wir­tu­al­nym stu­dio i poroz­ma­wia­li o pol­skiej, komik­so­wej serii “Doom Pipe”. Co ten tytuł robi w Kar­pio­wym pod­ca­ście? Jak pano­wie oce­nia­ją for­mu­łę? Na ile war­stwa gra­ficz­na – tak waż­na w przy­pad­ku tego kon­kret­ne­go medium – współ­gra ze sce­na­riu­szem? Czy war­to się “Doom Pipe” zain­te­re­so­wać i co z serią ma wspól­ne­go Łukasz Orbi­tow­ski? Posłuchajcie! 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.