Star Wars: Lordowie Sithów

Po mie­sią­cach oma­wia­nia nowe­go, komik­so­we­go uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen, w koń­cu uda­ło się nam zabrać za wspól­ne omó­wie­nie książ­ki. I tak bie­rze­my na warsz­tat wyda­ną u nas przez Wydaw­nic­two Uro­bo­ros powieść „Lor­do­wie Sithów”.

Pierw­sze dwie powie­ści nowe­go kano­nu to „Tar­kin” i wła­śnie „Lor­do­wie Sithów”, czy­li opo­wie­ści sku­pio­ne (przy­naj­mniej pozor­nie) na „tych złych”. Jak wypa­da zatem histo­ria Mrocz­nych Lor­dów? Czy z wie­lu rów­no­le­głych wąt­ków Kem­po­wi uda­ło się stwo­rzyć spój­ną i cie­ka­wą histo­rię? O tym i wie­lu innych kwe­stiach będzie mogli posłu­chać z naj­now­sze­go odcin­ka nasze­go pod­ca­stu. Pod­ca­stu, któ­ry miał trwać mniej niż 15 minut, a w związ­ku z licz­ny­mi dygre­sja­mi i oma­wia­niem kon­tro­wer­sji wokół nowe­go kano­nu wyszło jak zwy­kle. Zatem zapraszamy!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.