Star Wars Komiks – Rebelianckie więzienie

Kon­ty­nu­uje­my nasz gwiezd­no­wo­jen­ny event oraz oma­wia­nie komik­so­we­go, nowe­go kano­nu ze staj­ni Disney-Marvel i bie­rze­my na warsz­tat ostat­ni numer Star Wars Komiks a.d. 2016. Tym razem numer wyjąt­ko­wo upa­ko­wa­ny tre­ścią, bo zawie­ra­ją­cy Annu­al, kolej­ny zeszyt z „Dzien­ni­ków Bena Keno­bie­go” oraz tytu­ło­wą opo­wieść – „Rebe­lianc­kie więzienie”.

Jak wypa­da­ją poszcze­gól­ne seg­men­ty i czy nale­ży je czy­tać w kolej­no­ści zapro­po­no­wa­nej przez wydaw­cę? Jak „Rebe­lianc­kie wię­zie­nie” wpi­su­je się w parę moty­wów, któ­re wyda­ją się być kon­se­kwent­nie budo­wa­ne w ramach nowe­go kano­nu? Czy spraw­dzi­li się nowi rysow­ni­cy? Oraz ile razy moż­na użyć sło­wa „wła­śnie” w cią­gu 45 minut… O tym i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcinka.

Uwa­ga! W pod­ca­ście poja­wia się sek­cja spo­ile­ro­wa i to dwu­krot­nie (wyjąt­ko­wo pierw­szy raz w pierw­szej czę­ści podcastu).

02:09 – 07:28 – New­sy komiksowe

07:29 – 18:45 – „Star Wars Annu­al 2015”

14:46 – 18:45 – spo­iler z „Rebe­lianc­kie­go więzienia”

18:46 – 23:32 – „Z Dzien­ni­ków Bena Kenobiego”

23:33 – 40:31 – „Rebe­lianc­kie więzienie”

35:50 – 39:23 – spo­iler z „Rebe­lianc­kie­go więzienia”

41:57 – 45:39 – Wpad­ki wła­śnie z wła­śnie pla­nu… właśnie

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.