Odkrycie roku 2011 – Podcasting

Koń­czy się sty­czeń, więc to w zasa­dzie ostat­ni dzwo­nek na jakie­kol­wiek pod­su­mo­wa­nia roku poprzed­nie­go.  Nie będę się bawił w szcze­gó­ło­we ana­li­zy, ale opo­wiem krót­ko  o moim naj­więk­szym pozy­tyw­nym odkry­ciu minio­ne­go roku.
W trak­cie sierp­nio­we­go urlo­pu tra­fi­łem na, jak mi się wte­dy wyda­wa­ło, blo­ga poświę­co­ne­go Ste­phe­no­wi Kin­go­wi o tytu­le Radio SK. Gdy zaczą­łem prze­glą­dać wpi­sy oka­za­ło się, że to nie zwy­kły blog, ale – pod­cast. Dla mnie zja­wi­sko wte­dy zupeł­nie nowe. W ramach urlo­pu posta­no­wi­łem nad­ro­bić zale­gło­ści w audy­cjach Radia SK, a dzię­ki liście lin­ków pole­ca­nych na stro­nie zaczą­łem tak­że posze­rzać pod­ca­sto­we horyzonty.

Czym jest pod­cast i co mnie tak wcią­gnę­ło? Dla mnie jest to przy­kład uni­ka­to­wej audy­cji radio­wej. Słu­cham i szu­kam pod­ca­stów na kon­kret­ny temat.  Nie inte­re­su­ją mnie audy­cje pro­wa­dzo­ne na zasa­dzie audio-pamięt­ni­ka jakie też moż­na spo­tkać w Inter­ne­cie.  Jeż­dżąc do pra­cy zwy­kłem słu­chać radia ale w radiach (nawet „alter­na­tyw­nych”) domi­nu­je muzy­ka lub publi­cy­sty­ka. Bra­ko­wa­ło mi cie­ka­wych pro­gra­mów tema­tycz­nych a wła­śnie takich w Inter­ne­cie moż­na zna­leźć mnó­stwo.  Podzi­wiać nale­ży zapał i pro­fe­sjo­na­lizm wie­lu ich twórców.

Przez ostat­nie pół roku zaczę­ła mi się kry­sta­li­zo­wać lista żela­znych tytu­łów na mojej play­li­ście. O pierw­szej trój­ce krót­ko poni­żej. Kolej­ność przy­pad­ko­wa, wspól­ny mia­now­nik – cie­ka­wy temat, inte­re­su­ją­ce rozmowy.

Radio SK – mój pierw­szy pod­cast i choć­by z tego wzglę­du mam do nie­go potęż­ną dozę sen­ty­men­tu. Pod­cast two­rzo­ny przez Huber­ta „Man­do” Span­dow­skie­go redak­to­ra stephenking.pl  Tak jak może­cie się domy­ślać doty­czy wszel­kich „kin­go­wych” tema­tów. Dys­ku­sje na temat ksią­żek, recen­zje fil­mów, cie­ka­wost­ki, a wszyst­ko w for­mie krót­kich, bar­dzo dobrze zre­ali­zo­wa­nych odcinków.

Skle­pik z hor­ro­ra­mi – wyjąt­ko­wy pod­cast o kinie, głów­nie gro­zy two­rzo­ny przez Jac­ka Roko­sza i Patry­ka Tomicz­ka. Pano­wie to miło­śni­cy i znaw­cy kina, w tym tak­że pogar­dza­ne­go w Pol­sce kina kla­sy B. Każ­da audy­cja to wyjąt­ko­we spo­tka­nie z jed­nym z istot­nych (z róż­nych wzglę­dów) fil­mów, peł­na infor­ma­cji z zza kulis pro­duk­cji oraz cie­ka­wych inter­pre­ta­cji poru­sza­nych w nim wąt­ków. Dla miło­śni­ków kina (gro­zy) lek­tu­ra obowiązkowa.

Fan­ta­sma­gie­ria – nie­ty­po­wy pod­cast poświę­co­ny elek­tro­nicz­nej roz­ryw­ce two­rzo­ny przez trój­kę auto­rów. Dah­man, Tzy­mi­sche, Dr Judym pro­wa­dzą w róż­nym skła­dzie cie­ka­we roz­mo­wy doty­czą­ce gier video.  Roz­mo­wy, któ­re nie spro­wa­dza­ją się tyl­ko do recen­zji gier, ale czę­sto poru­sza­ją inne nie tyl­ko bran­żo­we tema­ty. Wła­śnie te roz­mo­wy off-topic to praw­dzi­we perły.

Jeże­li jesz­cze nie mie­li­ście do czy­nie­nia z pod­ca­stin­giem, a jeste­ście zmę­cze­ni radio­wą pap­ką pole­cam eks­plo­ra­cję tema­tu. Pod­ca­stów jest mnó­stwo, ale dzię­ki audy­cjom takim jak Pod­ca­sto­fon, czy roz­le­głe­mu kata­lo­go­wi pro­gra­mów na  iTu­nes każ­dy może zna­leźć coś dla sie­bie. Spró­buj­cie, a Wasz odtwa­rzacz już nigdy nie będzie narze­kał na nudę.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.