Jerry’ego rok siódmy

Sie­dem lat w inter­ne­tach. Czte­ry­sta pięć­dzie­siąt pod­ca­stów. Czas pod­su­mo­wać kolej­ny rok dzia­łal­no­ści. Jak wypadł na tle 2017? Co się uda­ło, a cze­go nie uda­ło się zre­ali­zo­wać? Jakie są pla­ny na przy­szłość? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.