Hellboy – Kości olbrzymów Rozdział I

Od jakie­goś cza­su cho­dził za mną pomysł na nagra­nie mikro audio­bo­oka. Zaczę­ło się od „Ducha zagła­dy” przy oka­zji, któ­re­go posta­no­wi­łem zaser­wo­wać słu­cha­czom prób­kę książ­ki w posta­ci mojej ulu­bio­nej sce­ny. Póki co nic z tego nie wyszło, ale pisząc ostat­nio o „Hel­l­boyu – Kościach olbrzy­mów” uświa­do­mi­łem sobie, że tutaj znów mam roz­dział, któ­ry się świet­nie nada­je do zapre­zen­to­wa­nia w takiej for­mie. Tym razem posta­no­wi­łem kuć żela­zo póki gorą­ce i oto dziś pre­zen­tu­ję Wam taką wła­śnie, spe­cy­ficz­ną pole­can­kę tej książ­ki. Mam nadzie­ję, że Wam się spodo­ba, a może nawet zachę­cę Was do się­gnię­cia po całość. Koniecz­nie daj­cie znać. Jeże­li wola w naro­dzie będzie to w przy­szło­ści posta­ram się raczyć Was taki­mi mikro audio­bo­oka­mi tro­chę częściej.

Tym­cza­sem zapra­szam Was do odwie­dze­nia z Hel­l­boy­em pew­ne­go weso­łe­go miasteczka.…

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.