DLC i inne takie

Dwu­na­sty odci­nek Alche­mii Gier przed Wami. Tym razem roz­ma­wia­my o tym, jak w cią­gu ostat­nich lat zmie­ni­ło się poję­cie „gra video”, czy war­to kupo­wać dodat­ko­wą zawar­tość do gier i czy aby na pew­no nie odda­li­śmy dys­try­bu­to­rom nie­co zbyt wie­le naszej wol­no­ści kon­su­menc­kiej? Świę­tu­je­my też pierw­szą rocz­ni­cą Alche­mii Gier, któ­ra wypa­da wła­śnie dzi­siaj (to dla­te­go  ten odci­nek uka­zał się tak szyb­ko). Mam nadzie­ję, że będzie­cie z nami i następ­ny rok.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Alche­mii Gier. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.