Banshee

Dziś, wespół z Man­do, wybie­ra­my się z Wami w podróż do małe­go mia­stecz­ka Ban­shee w Pen­n­sy­lva­nii. Lecz nie jest to typo­wa, sen­na ame­ry­kań­ska pro­win­cja. Wprost prze­ciw­nie. Ale czy może być ina­czej jeże­li w jed­nym miej­scu ście­ra­ją się inte­re­sy tak róż­nych grup jak Ami­sze, India­nie, Neo­na­zi­ści, czy w koń­cu nar­ko­ty­ko­we kar­te­le? A w cen­trum tego kotła znaj­du­je się Bez­i­mien­ny, zwa­ny Luca­sem Hoodem, były ska­za­niec gra­ją­cy teraz rolę Sze­ry­fa. Zaintrygowani?

Serial oma­wia­my kom­plek­so­wo, ale wyraź­nie oddzie­la­my sek­cje spojlerowe:

Do 39:50 roz­ma­wia­my ogól­nie o seria­lu i bez­spoj­le­ro­wo o  pierw­szych trzech sezonach.

Od 39:50 roz­po­czy­na­my roz­mo­wę o czwar­tym sezo­nie – bez­spoj­le­ro­wo, ale lepiej mieć za sobą trzy pierw­sze odsłony.

Od 54:54 zaczy­na się sek­cja spoj­le­ro­wa do czwar­te­go sezo­nu i finału.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.