American Horror Story

Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry to serial, któ­ry spo­ro namie­szał w ostat­nich latach, na sta­łe wpi­su­jąc się w anna­ły tele­wi­zyj­nej rozrywki.

Po dłu­giej prze­rwie, któ­ra minę­ła od odcin­ka poświę­co­ne­go serii Kosz­mar z uli­cy wią­zów, powra­ca­my z Fili­pem z pod­ca­stem w cało­ści poświę­co­nym tej świet­nej produkcji.

W odcin­ku nie zabra­kło zna­ko­mi­tych gości.

Będzie­cie zatem mie­li oka­zję usły­szeć miło­śnicz­kę popkul­tu­ry i kina, czy­li Mysz zna­ną z blo­ga Mysza Movie oraz pod­ca­stu Mysz­masz.  Dzię­ki zawi­ro­wa­niom cza­so­prze­strze­ni może­my tak­że udo­stęp­nić wpis roz­wi­ja­ją­cy jej gościn­ny występ (tu).

Poja­wił się tak­że Misia­el zna­ny z Misty­cy­zmu Popkul­tu­ro­we­go oraz wie­lu innych pro­jek­tów, któ­ry tak­że wcze­śniej co nie­co o seria­lu pisał (tu).

Gdzie zna­leźć Fili­pa oczy­wi­ście wie­cie Anti Expert Hor­ror Blog

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Anna "Mysza" Piotrowska

http://myszamovie.pl

Fangirl pełną gębą. Geek z przypadku. Nerdette z wyboru. Bezwstydnie posługuje się językiem angielskim i nie zamierza przestać. Uzależniona od seriali, co jest o tyle problematyczne, że regularnie ogląda ich ponad 70, a ciągle dochodzą nowe. Chora na słomiany zapał i krótki okres koncentracji, godny Golden Retrievera z ADHD. Leniwiec to jej sekretne zwierzę totemowe. Łatwo kochliwa fandomowo, najchętniej weszłaby w poligamiczny związek z 1/3 wszystkich Hollywoodzkich aktorów (płci obojga). Nie wyobraża sobie życia bez muzyki, bo jak to ujął Nietzsche: „life would be senseless without it”. Cierpi na zaawansowane gustus eclecticus, które pozwala jej pochłaniać całą popkulturę bez względu na jej domniemaną jakość. Zawzięcie będzie bronić swojego prawa do posiadania takich, a nie innych opinii, nawet jeśli są naiwne, głupie, niepopularne i/lub błędne. Szczęśliwa dziewczyna gamera. Przyjaciółka. Córka. Fanka. Tłumaczka. Kolejność dowolna. Autorka bloga Mysza Movie, Współgospodarz podcastu Myszmasz i kanału YT Myszozwierz.