American Horror Story

Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry to serial, któ­ry spo­ro namie­szał w ostat­nich latach, na sta­łe wpi­su­jąc się w anna­ły tele­wi­zyj­nej rozrywki.

Po dłu­giej prze­rwie, któ­ra minę­ła od odcin­ka poświę­co­ne­go serii Kosz­mar z uli­cy wią­zów, powra­ca­my z Fili­pem z pod­ca­stem w cało­ści poświę­co­nym tej świet­nej produkcji.

W odcin­ku nie zabra­kło zna­ko­mi­tych gości.

Będzie­cie zatem mie­li oka­zję usły­szeć miło­śnicz­kę popkul­tu­ry i kina, czy­li Mysz zna­ną z blo­ga Mysza Movie oraz pod­ca­stu Mysz­masz.  Dzię­ki zawi­ro­wa­niom cza­so­prze­strze­ni może­my tak­że udo­stęp­nić wpis roz­wi­ja­ją­cy jej gościn­ny występ (tu).

Poja­wił się tak­że Misia­el zna­ny z Misty­cy­zmu Popkul­tu­ro­we­go oraz wie­lu innych pro­jek­tów, któ­ry tak­że wcze­śniej co nie­co o seria­lu pisał (tu).

Gdzie zna­leźć Fili­pa oczy­wi­ście wie­cie Anti Expert Hor­ror Blog

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Anna "Mysza" Piotrowska

https://www.podsluchane.pl/

Tłumaczka audiowizualna. Podcasterka. Fangirl. Bilingual and Bisexual. Lubi popkulturę, RPG-i, wampiry i mnóstwo pomniejszych zainteresowań. Puchaty gryzoń Internetów. Zaimki: ona/jej