Na skrzydłach

Z kil­ko­ma pta­ka­mi w ręku, nasz roz­trze­pa­ny pod­ca­ster Sku­ra recen­zu­je nową plan­szów­kę „Na skrzy­dłach” pole­ga­ją­cą na łapa­niu pta­ków i zasie­dla­niu nimi sie­dlisk typu las, łąka lub jezio­ro. Jako, że całość roz­gryw­ki opie­ra się na mecha­ni­ce zarzą­dza­nia ręką, nasz pod­ca­ster nie chcąc wcho­dzić w nie­przy­zwo­ite pod­tek­sty musiał zacho­wać cał­ko­wi­tą powa­gę, co nie­ste­ty final­nie mu się nie udało.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.