Tales That Witness Madness

Żar­łok oraz Piotr Kuszyń­ski z blo­ga Kom­na­ta Dymu, powra­ca­ją na łamy Kon­glo­me­ra­tu w audy­cji wycią­gnię­tej z prze­past­ne­go archi­wum Sku­ry, w któ­rej dys­ku­tu­ją o retro anto­lo­gii gro­zy „Tales That Wit­ness Mad­ness”. Co film ten ma wspól­ne­go z pro­duk­cja­mi z wytwór­ni Ami­cus? Jak Pano­wie oce­ni­li poszcze­gól­ne seg­men­ty, w któ­rych poja­wia­ją się tak nie­ty­po­we moty­wy jak duch roz­ka­zu­ją­cy pro­ta­go­ni­ście jeź­dzić na rowe­rze, albo romans z drze­wem? Czy całość spraw­dza się jako hor­ror, a może jest tyl­ko dzi­wacz­ną cie­ka­wost­ką? I naj­waż­niej­sze, czy war­to w ogó­le zapo­znać się z tą pro­duk­cją? Posłu­chaj­cie i dosłu­chaj­cie do fina­łu, w któ­rym Sku­ra ser­wu­je parę cie­ka­wo­stek z prze­szło­sci i pla­nów na przyszłość!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.