Tajemnice Silver Lake

Po dłuż­szej prze­rwie Żar­łok posta­no­wił się prze­ła­mać i zoba­czyć jakiś nowy film na wiel­kim ekra­nie. Padło na tytuł wyjąt­ko­wy, bo dru­gi obraz Davi­da Rober­ta Mit­chel­la, a więc twór­cy rewe­la­cyj­ne­go „It fol­lows”. W dzi­siej­szej moc­no, nawet jak na Sku­rę, dygre­syj­nej audy­cji nagry­wa­nej gdzieś ok. 4 nad ranem dowie­cie się, od kogo Żar­łok dosta­je her­ba­tę Lip­ton, jak rela­cjo­no­wał na Insta­sto­ries swój wypad do kina i czym ten się zakoń­czył? Czy war­to wybrać się na „Tajem­ni­ce Silver Lake”? Komu ten film przy­pad­nie do gustu? Czy fani hor­ro­ru i miło­śni­cy „It fol­lows” mogą poczuć się roz­cza­ro­wa­ni po sean­sie? I dla­cze­go Sku­ra dał fil­mo­wi 10/10, choć w sumie 7/10? To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szej Audy­cji Zkury!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.