Outcast: Opętanie (sezon 1)

Serial „Out­cast: Opę­ta­nie”, opar­ty na komik­sie autor­stwa Rober­ta Kirk­ma­na i Pau­la Aza­ce­ta, przed­sta­wia histo­rię mło­de­go męż­czy­zny, Kyle’a Bar­ne­sa, któ­ry przez całe życie zma­ga się ze zły­mi moca­mi. Teraz, z pomo­cą wie­leb­ne­go Ander­so­na, wiej­skie­go pasto­ra, wal­czą­ce­go z wła­sny­mi demo­na­mi, Kyle wyru­sza w podróż, by zna­leźć odpo­wie­dzi na to, w jaki spo­sób odzy­skać nor­mal­ne życie, któ­re­go nigdy nie zaznał. Jed­nak to, co odkry­je może zmie­nić los nie tyl­ko jego, ale całe­go świa­ta – na zawsze.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.