Mandy w duecie

Cosma­tos wiel­kim poetą był i będzie! A jeśli Panos Was nie zachwy­ca to słu­cha­jąc dys­ku­sji – wyjąt­ko­wo nagra­nej na żywo w jed­nym stu­dio – dowie­cie się dla­cze­go w dzie­łach wiel­kie­go poety kina Pano­sa Cosma­to­sa miesz­ka nie­śmier­tel­ne pięk­no, któ­re zachwyt wzbu­dza! Przed Wami pierw­sza Audy­cja Zku­ry nagra­na w ame­ry­kań­skim sty­lu: na luzie (choć nie bez mon­ta­żu!) i w stu­dio z gościem. W takim try­bie nagra­nia dys­ku­tan­ci widzą sie­bie na bie­żą­co, a roz­mo­wa gna niczym Nico­las Cage na quadzie w sza­lo­nych wizjach Cosma­to­sa. Cho­ciaż gdy­by było cał­kiem ame­ry­kań­sko to każ­dy miał­by osob­ny mikro­fon dla lep­sze­go dźwię­ku. Jed­nak Sku­ra już wie, że nie jest to ostat­nia taka audy­cja z cyklu roz­mów z Davi­dem. Dla­cze­go mon­taż tego odcin­ka trwał pra­wie 8 godzin? O tym dowie­cie się kie­dy wyła­pie­cie „auto­bio­gra­ficz­ny sma­czek” pod­ca­ster­ski. Ale cze­góż nie robi się dla sta­łych słu­cha­czy! Cała pŻy­jem­ność po Kon­glo­me­ra­tu stronie.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.