Hold the Sunset

Żar­łok, w ramach swo­je­go pla­nu obej­rze­nia wszyst­kich pro­duk­cji, w któ­rych bio­rą udział człon­ko­wie gru­py Mon­ty Pytho­na, posta­no­wił się­gnąć po nowy, bry­tyj­ski serial kome­dio­wy z udzia­łem Joh­na Cle­ese­’a. Jak Sku­ra oce­nia poziom humo­ru tej pro­duk­cji? Czy fani Pytho­nów znaj­dą tutaj coś dla sie­bie? Jak wypa­da gra aktor­ska Cle­ese­’a? O tym i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście 🙂

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.