Filmy zimowe cz. 39

W kolej­nym opa­słym odcin­ku Fil­mów zimo­wych zaspa­ny pro­wa­dzą­cy, pogrą­żo­ny jesz­cze w zimo­wym śnie, opo­wia­da o trzech cie­ka­wych, god­nych pole­ce­nia fil­mach. Każ­dy z innej beczki: 

  • Whi­te­out (2009) – horroro-akcyjniak
  • Win­ter Sle­ep (2014) (ory­gi­nal­nie „Kis Uyku­su”) dra­mat w duchu teatru telewizji 
  • Don’t Blink (2014) – kome­dia, któ­ra mia­ła być poważ­nym horrorem

Ponad­to: Pola­ro­id (2019) – film zimo­wym, ale nie war­ty peł­nej recen­zji – oraz kil­ka wier­szy i prze­ryw­ni­ków w zimo­we­go nume­ry „Prze­kro­ju”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.