Filmy zimowe cz. 37

Czy to już ostat­nia wypra­wa na nar­ty w sezo­nie 2018/2019? O tym prze­ko­na­my się wkrót­ce! Pew­ne jest to, że w dzi­siej­szym odcin­ku eme­ry­to­wa­ny nar­ciaŻ oma­wia solo­wo dwa filmy:

  • Polar (2019) z Mad­sem Mik­kel­se­nem, a nie „z Madsenem”
  • Win­ter Sle­epers (1997) nie­miec­kie­go reży­se­ra Toma Tykwera

Na koniec zaś ubra­ny w polar pro­wa­dzą­cy gości Bogu­się Szew­czyk, któ­ra ponoć nigdy w górach nie była, ale ma czel­ność wypo­wia­dać się na temat hor­ro­ru Fro­zen (2010) Ada­ma Gre­ena o dwóch uwię­zio­nych na wycią­gu narciarzach.

Uwa­ga, w odcin­ku dodat­ko­wo por­cja tego, co tak bar­dzo lubi­my. Pro­wa­dzą­cy, popi­ja­jąc her­bat­kę i meli­skę, gada­ją bowiem o rze­czach zupeł­nie nie­zwią­za­nych z czym­kol­wiek sen­sow­nym, czy­li o tak zwa­nych pierdołach.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.