Filmy zimowe cz. 28 – Morderstwo w Orient Expressie

Kalen­da­rzo­wa zima za pasem, a to ide­al­ny moment na powrót fil­mów zimo­wych! W dzi­siej­szym pod­ca­ście Żar­łok testu­je nowy dyk­ta­fon i opo­wia­da o kolej­nym zimo­wym fil­mie, któ­rym tym razem jest nowa ekra­ni­za­cja kla­sycz­nej powie­ści Aga­thy Chri­stie. Jak wypa­dło „Mor­der­stwo w Orient Expres­sie”? Czy war­to wybrać się do kina? Któ­rą z fil­mo­wych adap­ta­cji pole­ca Wam Żar­łok? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.