Filmy zimowe cz. 26

Sku­ra ser­wu­je 11. pod­cast o fil­mach zimo­wych w tym roku, a – jak sam przy­zna­je – ma ich w pla­nach jesz­cze kil­ka. Tym razem usły­szy­cie „sta­re­go, dobre­go Sku­rę”, czy­li mnó­stwo dygre­sji, histo­rie z wypa­du na stok, opo­wie­ści o mokrym śnie­gu, sma­rach do nart, kil­ka zdań o her­ba­cie a w prze­rwach nawet o trzech pro­duk­cjach – seria­lu doku­men­tal­nym, seria­lu kana­dyj­skim i jed­nym filmie:

  • Hori­zon: Ice Sta­tion Antarc­ti­ca (2016)
  • The Forest Ran­gers (1963–1966)
  • Numb (2015)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.