Filmy zimowe cz. 25

Sku­ra zwa­rio­wał. Znów prze­cią­ga zimę w nie­skoń­czo­ność i wszyst­ko wska­zu­je na to, że to nie jest jego ostat­nie sło­wo w tym tema­cie. Słon­ko świe­ci, ptasz­ki ćwier­ka­ją, pąki kwit­ną a Sku­ra oma­wia kolej­ny zestaw fil­mów zimo­wych. Tym razem tra­dy­cyj­nie, prze­ry­wa­ne dygre­sja­mi i nagry­wa­ne na raty. A usły­szy­cie  o trzech filmach:

  • Shut In (2016)
  • The Shack (2017)
  • Antarc­ti­ca (1983)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.