Escape Room

W dzi­siej­szym odcin­ku nasz nie­na­je­dzo­ny Sku­ra prze­padł w swo­im men­tal­nym esca­pe roomie i pogrą­żył się w pułap­ce dygre­sji, krą­żąc pomię­dzy fil­ma­mi „Cube” czy „Piła” oraz odcin­kiem seria­lu „Twi­li­ght Zone” pt. „Five Cha­rac­ters in Search of an Exit” I zasta­na­wia­jąc się nad ich wpły­wem na odbiór fil­mu pod jak­że mod­nym tytu­łem „Esca­pe room”. Czy uda mu się wró­cić do teraź­niej­szo­ści, wspo­mi­na­jąc daw­ne lata, marząc o plan­szów­kach i popi­ja­jąc her­bat­kę? Posłu­chaj­cie, ale lepiej zabierz­cie ze sobą klucz. Zabez­pie­cze­nie na dro­gę powrotną.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.