Double Feature: 4D man i The Giant Behemoth

Nasz pod­ca­ster cofa się w cza­sie do roku 1959, by obej­rzeć dwie pro­duk­cje z tam­tych lat: „czte­ro­wy­mia­ro­we­go czło­wie­ka”, oraz „Wiel­kie­go Behe­mo­ta”. Nasz pod­ca­ster cofa się rów­nież w roz­wo­ju umy­sło­wym, aby uwie­rzyć w sens prze­pro­wa­dze­nia eks­pe­ry­men­tu pole­ga­ją­ce­go na prze­bi­ciu meta­lu ołów­kiem, oraz zadzi­wić się nad dzie­cię­cym szki­cem groź­ne­go Behe­mo­ta w samym ser­cu cen­trum dowo­dze­nia wal­ki z kata­stro­fą. W dzi­siej­szym odcin­ku pre­zen­tu­je­my prze­uro­cze pro­duk­cje z lat 50. wraz z ich śmiesz­nost­ka­mi oraz sła­bo­ścia­mi, któ­re prze­cież na swój spo­sób kochamy! 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.