Wirus Cryptowall zniszczył moje wspomnienia

Padłem ofia­rą wiru­sa. Prze­strze­gam Was i pro­szę ewen­tu­al­nie o pomoc (jesli słu­cha­ją tego jacyś spe­ce), całą noc robi­łem rese­arch więc rów­nież kil­ka rad jak się tego ch*jstwa ustrzec. Może Epi­cen­trum coś pora­dzi? Jeśli ktoś widzi jakąś szan­sę, pro­szę o rady, po wysłu­cha­niu tego nagra­nia. Stra­ci­łem moty­wa­cję do two­rze­nia w sie­ci i kolek­cjo­no­wa­nia muzy­ki i foto­gra­fii. Żyć się nie chce.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.