Wrzeszcząca czaszka

Nie dość, że czasz­ka, to jesz­cze wrzesz­czą­ca! W dzi­siej­szym odcin­ku Sku­ra opo­wia­da o ekra­ni­za­cji opo­wia­da­nia „Wrzesz­czą­ca czasz­ka” Fran­ci­sa Mario­na Craw­for­da, któ­re w Pol­sce zna­my ze zbior­ku „Wędrow­ne duchy”, wyda­ne­go przez C&T w ramach serii Biblio­te­ka Gro­zy. Jak spraw­dzi się ta histo­ria na dużym ekra­nie? Czy niski budżet dodał uro­ku tej pro­duk­cji z 1958 roku? O tym dowie­cie się z kolej­nej audy­cji poświę­co­nej zaku­rzo­nej grozie!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.