Oszukany na Targowisku Staroci

Sku­ra wybrał się na targ sta­ro­ci aby sprze­dać trzy książ­ki za 30 zł. Czy uda­ło mu się wytar­go­wać wyma­rzo­ną cenę? Jak wyglą­da kasz­kiet typu cwa­niak? Czy przy oka­zji wizy­ty Żar­łok nabył jakieś inne cie­ka­we gadże­ty? Zapra­sza­my na pełen suspen­su i zwro­tów akcji, wyjąt­ko­wy felieton.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.