Strefa Mroku – epizod specjalny – Dom diabła

Saman­tha cierpi na chro­niczny brak gotówki. Dziew­czyna jest stu­dentką i wła­śnie przy­mie­rza się do wyna­ję­cia miesz­ka­nia, jad­nak nie stać ją nawet na taki wyda­tek. Dla­tego posta­na­wia poszu­kać doryw­czej pracy. Saman­tha odpo­wiada na ogło­sze­nie pra­sowe: poszu­ki­wana jest opie­kunka do dziecka. Stu­dentka udaje się pod wska­zany adres – dla bez­pie­czeń­stwa zabiera ze sobą przy­ja­ciółkę. Na miej­scu oka­zuje się, że w rze­czy­wi­sto­ści cho­dzi o opiekę nad star­szą osobą. Saman­tha czuje się oszu­kana, ale syn sta­ruszki prosi ją o roz­wa­że­nie pro­po­zy­cji i ofe­ruje podwójną cenę za tę nie­spo­dzie­waną usługę. Dziew­czyna się zga­dza i zostaje w tajem­ni­czym domu na noc…trwa zaćmie­nie księ­życa, a z pokoju sta­ruszki dobie­gają dziwne dźwięki… W spe­cjal­nym epi­zo­dzie „Poza strefą”, Rafał, Łukasz („Żar­łok”) i Jacek oma­wiają film „Dom dia­bła” w reży­se­rii Ti Westa. Dla­czego kame­ral­ność tego filmu, jego jego atu­tem? Dla­czego film nagrano na taśmie 16 mm? Dla­czego inter­ne­towe głosy są na „Nie”, a trój­głos pro­wa­dzą­cych na „Tak”. Zapra­szamy do odsłu­chu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl 

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.