Strefa Mroku 1x28 A Nice Place to Visit

Pip przed­sta­wia się jako anioł stróż; oso­bi­sty ochro­niarz, uni­żony sługa i straż­nik zachcia­nek nie­ja­kiego Hen­riego Fran­cisa „Roc­kiego” Valen­tina. „Rocky” jest drob­nym rze­zi­miesz­kiem, zło­dzie­jem, pra­cu­ją­cym na wła­snych zasa­dach w obrę­bie wyty­czo­nych przez sie­bie gra­nic. Pip i „Rocky”, two­rzą zaiste prze­dziwny duet. Pip mający nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści i „Rocky”, sta­ra­jący się wią­zać koniec z koń­cem. Dzięki Pipowi, los Valen­tina odmie­nia się dia­me­tral­nie. Rze­zi­mie­szek w jed­nej chwili staje się boga­czem, kre­zu­sem, nie dba­ją­cym o pie­nią­dze, luk­su­sowe apar­ta­menty, kobiety, ubra­nia i naj­lep­sze ubra­nia. Pozor­nie wszystko układa się po myśli „Roc­kiego”. Do czasu… gdy zło­dziej prze­ko­nuje się, że został zamknięty w zło­tej klatce, a jego anioł stróż jest zupeł­nie nie tym za kogo się podaje! Henry „Rocky” Valen­tine zbyt późno zorien­to­wał się, że zmie­rza wprost do strefy mroku! Dla­czego Rafał lubi prze­kor­ność tego odcinka? Co sta­nowi o wyjąt­ko­wo­ści gry aktor­skiej tego epi­zodu? Czy jest to pierw­szy z odcin­ków „Strefy Mroku”, mówiący bez ogró­dek o „płat­nej miło­ści”? Na te i wiele innych pytań odpo­wie trio: Rafał, Łukasz „Żar­łok” i Jacek. Zapra­szamy do odsłu­chu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.