Strefa Mroku 1x16 The Hitch-Hiker

Nan Adams ma dziwne prze­czu­cie doty­czące pew­nego auto­sto­po­wi­cza. Otóż Nan – która wybrała się w samotną, waka­cyjną wycieczkę samo­cho­dem po kraju – ma wra­że­nie, że jakiś auto­sto­po­wicz ją prze­śla­duje. Gdzie­kol­wiek kobieta się pojawi: w przy­droż­nej sta­cji paliw, na prze­jeź­dzie kole­jo­wym, sto­jąc w korku – wciąż widzi tego samego męż­czy­znę, który z uśmie­chem na twa­rzy, pró­buje się do niej zbli­żyć. Dopeł­nie­niem dziw­nego uczu­cia osa­cze­nia, jest to, że Nan zda sobie wkrótce sprawę, że owego auto­sto­po­wi­cza widzi tylko ona (!) Dziew­czyna popada w czarną roz­pacz. Jej wycieczka zamie­nia się w paniczną ucieczkę przed… no wła­śnie przed kim lub przed czym pani Adams ucieka? Nan podró­żuje do Kali­for­nii: pogoda jest wyśmie­nita, dni cie­płe i pełne słońca. Jed­nak to pozory…ponieważ dziew­czyna skrę­ciła w złym kie­runku i zbli­żyła się zanadto do Strefy Mroku… Co z tym rewe­la­cyj­nym epi­zo­dem wspól­nego ma postać Orsona Wel­lesa? Dla­czego warto pod­wo­zić mary­na­rzy? I pyta­nie chyba naj­waż­niej­sze: jak inter­pre­to­wać całość „Auto­sto­po­wi­cza” z pozy­cji widza XXI wieku? Na te i wiele innych pytań wyjąt­kowo (bo epi­zod na to zagło­suje) „Strefa” powięk­sza swój skład i trzech Ami­gos: Jacek, Rafał i Łukasz „Żar­łok” zażar­cie pody­sku­tują o złych i dobrach stro­nach jazdy auto­sto­pem. Zapra­szamy!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

 • Mar­cin Kwa­śny

  Czy „Strefa zmroku” zawita do Kon­glo­me­ratu na stałe?

  • Man­dous

   Nie. Od początku zało­że­nie Kon­glo­me­ratu było zbie­ra­nie naszych pod­ca­stów (a póki co cały czas przez „naszych rozu­miemy Szy­masa, Jerry’ego, Skurę i mnie) oraz pro­wa­dze­nie w ramach plat­formy jed­nego ory­gi­nal­nego pod­ca­stu. Osta­tecz­nie takie ory­gi­nalne są dwa bo Skura swoją Audy­cję Zkury też publi­kuje tutaj pre­mie­rowo ale wszystko co jest tutaj wrzu­cane poza zakładką „Kon­glo­me­rat” i „Audy­cja ZKury” to są tylko nasze prze­druki. Nie cho­dzi o to, że nie lubimy Strefa Mroku Pod­cast a o to, że to z zało­że­nia nie jest typowy kata­log pod­ca­stów. Jeśli ktoś z nas (pew­nie Skura) będzie u nich jesz­cze gościł to taki odci­nek tutaj wrzu­cimy ale po resztę odsy­łamy do źró­dła.

   • Mar­cin Kwa­śny

    Dzięki za wyczer­pu­jącą odpo­wiedź 🙂 Tak też sądzi­łem, ale na wszelki wypa­dek chcia­łem się dopy­tać. Pozdra­wiam.