Poza Strefą – “Kult”

Sier­żant Howie przy­bywa na jedną z odda­lo­nych od cywi­li­za­cji wysp pół­noc­nej Szko­cji. Obec­ność poli­cjanta w tym zakątku, nie jest jed­nak wyni­kiem waka­cyj­nych pla­nów: Howie przy­był tu w wyniku pro­wa­dzo­nego śledz­twa. Sier­żant otrzy­mał ano­ni­mowy list z prośbą o odna­le­zie­nie zagi­nio­nej dziew­czynki o imie­niu Rowan Moris­son. Tuż po przy­by­ciu na wyspę Sum­me­ri­sle, Howie nie może wyzbyć się uczu­cia, że nie jest tu mile widziany przez miesz­kań­ców. Widzi ukrad­kowe spoj­rze­nia ryba­ków, sły­szy śmiech i szepty, gdy tylko odwróci się od spo­tka­nych wie­śnia­ków. Na domiar złego, odkrywa, że w tym zapo­mnia­nym przez cywi­li­za­cję miej­scu, wciąż kul­ty­wuje się pogań­skie zwy­czaje. Lubież­ność, obsce­nicz­ność i agre­sja zaczyna wyzie­rać z wpół otwar­tych drzwi, z okien łypią na poli­cjanta oczy ukryte w ciem­no­ściach, nocą trwają dzi­kie orgie, a za dnia prze­pro­wa­dza się dziwne obrzędy. Czy Howie odkryje prawdę o zagi­nio­nej dziew­czynce? Czy będzie potra­fił prze­ciw­sta­wić się miesz­kań­com Sum­me­ri­sle? W kolej­nym, spe­cjal­nym epi­zo­dzie „Poza Strefą”; Rafał, Łukasz i Jacek omó­wią ory­gi­nalny, bry­tyj­ski hor­ror pocho­dzący z 1973 pt. „Kult” („Wic­ker Man”). Przy oka­zji odpo­wia­da­jąc na odwieczne pyta­nia: dla­czego warto zaprzy­jaź­nić się bli­żej z córką karcz­ma­rza? Dla­czego cza­sem warto połknąć żabę? Dla­czego strój głu­piego gar­busa nie naj­le­piej nadaje się na paradę z oka­zji „Święta wio­sny”? Na te i wiele innych intry­gu­ją­cych pytań odpo­wiemy przy oka­zji tego epi­zodu. Ser­decz­nie zapra­szamy do odsłu­chu!

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.