Oblicza wampiryzmu i Wampiryzm E.T.A. Hoffmanna

W moc­no spóź­nio­nym, sto dzie­sią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście posłu­cha­cie maru­dzą­ce­go Szy­ma­sa, któ­ry wyja­śnia, skąd te wszyst­kie opóź­nie­nia oraz opo­wia­da o ogól­no­pol­skiej

Czytaj dalej

The Strain: The Night Eternal

W dzie­więć­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas i Isc wra­ca­ją do opa­no­wa­ne­go przez stri­goi i pogrą­żo­ne­go w ciem­no­ści Nowe­go Jor­ku,

Czytaj dalej