Moje seriale cz. 04: Sezon 2015/2016. Horror/Zombie

Kon­ty­nu­uję dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam. Co

Czytaj dalej

Television Horror Story

W ostat­nich latach możemy zaob­ser­wo­wać rosnącą popu­lar­ność seriali grozy. Można wręcz odnieść wra­że­nie, że pro­du­cenci ponow­nie odkryli, że tego rodzaju

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 01: Lato 2015

Roz­po­czy­nam dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam.

Czytaj dalej